Trophies awarded to heoconcutduoi

  1. 15

    Tốc Độ Đáng Nể!

    Bạn đã đăng được 500 bài.
  2. 15

    Thật Đáng Ưa Thích!

    Bài bạn đăng được 100 lần ưa thích.
  3. 10

    Tôi Ưa Thích Nó

    Bài bạn đăng được 25 lần ưa thích.
  4. 10

    Tiếp Tục Phát Huy!

    Bạn đã đăng được 250 bài.
  5. 7

    Không Thể Ngưng!

    Bạn đã đăng được 100 bài.
  6. 5

    Tiếp Tục Quay Lại

    30 bài đã được đăng. Chắc bạn đã ưa thích anh chị em trên diễn đàn!
  7. 2

    Ai Đó Ưa Thích Bạn

    Ai đó ưa thích một bài viết của bạn. Hãy tiếp tục đăng những bài như thế!
  8. 1

    Bài Đầu Tiên

    Chúc mừng, bạn đã đăng bài đầu tiên.