Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Bàn về thực-hư của chuyện khóa khớp khi tập.

    Cảm ơn các bác, đọc và cập nhật thêm được kinh nghiệm hữu ích khi tập