2-3 năm 3 năm thay đổi gầy thành béo .

#5
Tuyệt vời ông mặt trời bác ơi !

Xin bác kinh nghiệm (tập luyện - ding dưỡng - nghỉ ngơi,hồi phuc) với ah.

Chúc mừng bác !