3-5 năm Lần đầu đăng ảnh quá trình hơn 3 năm của mình