1-2 năm Xin 500 AE đánh giá tạng người form người các kiểu ạ.. ..